TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuojalain ja henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (533/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ Jovnnas Y-tunnus 1459755-7 puh. 040 141 1420 e-mail: info@jovnnas.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA / YHTEYSHENKILÖ Jouni Sibakow puh. 040 141 1420 e-mail: jouni@jovnnas.fi

REKISTERIN NIMI Jovnnas asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Asiakastietojen ylläpito. Asiakasrekisteriä käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä asiakkaan luvalla yrityksen tekemää sähköpostiviestintää varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Jovnnas asiakasrekisteri sisältää pääasiassa seuraavia henkilötietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiointimaa- ja kieli, suoramarkkinointikielto ja suostumukset, tietojen luovutuskiellot ja suostumukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakashistoria, henkilötunnus mikäli palvelun tuottaminen tai palvelusopimuksen laatiminen sitä edellyttää.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Tilaukset ja tilauspyynnöt, asiakkaalta saatu tieto asiakassuhteen alkaessa ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

TIETOJEN KÄYTTÖ Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia yhteisiä käyttötarkoituksia ovat: Asiakkaan tunnistaminen palveluiden toimittamiseen liittyen. Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakassuhteen ylläpito Sopimusten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

TIETOJEN LUOVUTUS Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöstöön kuuluvat henkilöt tämän tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS Asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käytössä oleviin sähköisiin tietolaitteisiin. Järjestelmät on myös suojattu fyysisten laitetilojen suojaamisen ja käyttöoikeuksien avulla sekä palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät sekä järjestelmien asiantuntijat.

REKISTERIN KIELTO-OIKEUS Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellon voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKAISUOIKEUS Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella: Jovnnas, Seitatie 6, 99980 Utsjoki. Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

TIEDON KORJAAMINEN Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.